Privacyverklaring, auteursrechten & disclaimer

Indien deze organisatie, vereniging, club, persoonsgegevens en/of andere noodzakelijke data van u zou bijhouden en verwerken, hetzij analoog (bijv. op papier), hetzij digitaal (bijv. op een website) is onderstaande verklaring volgens de nieuwe Europese regelgeving (GDPR) van toepassing.

Privacyverklaring
versie 1.0 – dd. 20 mei 2018

Deze organisatie, vereniging, club, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert uw privacy.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Deze organisatie, vereniging, club, houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook gekend onder de benaming GDPR.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als organisatie, vereniging, club, zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit met het bestuur of de webbeheerder van deze organisatie, vereniging, club, via het mailadres of contactformulier op de website.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door deze organisatie, vereniging, club, verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van deze organisatie, vereniging, club;
 • om eventueel te kunnen registreren en in te loggen op onze website;
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • het bekomen van subsidiëring door de overheid.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (opslaan, verzamelen, verwerken) :

 • persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail;
 • persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
 • het eventueel verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt.

In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Deze organisatie, vereniging, club, bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Als algemene regel worden persoonsgegevens maximaal 5 jaar na laatste gebruik bijgehouden.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens deze organisatie, vereniging, club, van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website of mailadres.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door dit aan ons kenbaar te maken via e-mail of het contactformulier op onze website.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen, hetzij via e-mail of het online contactformulier.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacyverklaring

Deze organisatie, vereniging, club, kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Oudere versies van onze privacyverklaringen zullen in ons archief worden opgeslagen.
Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

Auteursrechten
versie 1.0 – dd. 20 mei 2018

Alle teksten, afbeeldingen, logo’s, geluids-, foto- en videomateriaal, evenals alle andere informatie van deze website, zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van deze organisatie, vereniging, club.

Sommige teksten, afbeeldingen, logo’s, geluids-, foto- en videomateriaal, evenals mogelijke andere informatie, kunnen afkomstig zijn van andere bronnen, waaronder bijvoorbeeld foto’s van de site“Pixabay.com”. Deze zijn niet auteursrechtelijk beschermd en mogen aangewend worden voor niet-commerciële doeleinden.

De bron van externe teksten, afbeeldingen, logo’s, geluids-, foto- en videomateriaal en andere informatie, dewelke niet onderworpen zijn aan het auteursrecht, wordt steeds vermeld.

Alle teksten, afbeeldingen, logo’s, geluids-, foto- en videomateriaal, evenals alle andere informatie van deze website, mag door derden gebruikt worden, mits uitdrukkelijke bronvermelding, en overeenkomstig de bepalingen van de Belgische (auteurs)wetgeving.

Indien u zelf teksten, afbeeldingen, logo’s, geluids-, foto- en videomateriaal, aanbrengt en aanlevert, al dan niet voor geheel of gedeeltelijke verspreiding en/of publicatie op de website en/of een andere informatiedrager van deze organisatie, vereniging, club, verzekert u dat deze niet auteursrechtelijk beschermd zijn, en bijgevolg door uzelf gemaakt en/of vastgelegd zijn.

U neemt er kennis van en gaat er mee akkoord dat alle teksten, afbeeldingen, logo’s, geluids- , foto- en videomateriaal, al dan niet geschreven, gemaakt of vastgelegd door deze organisatie, vereniging, club, zonder meer mogen gebruikt worden op de website van deze organisatie, vereniging, club, of mogen aangewend worden om te publiceren op andere informatiedragers, zoals bijvoorbeeld folders, tijdschriften, affiches, boeken, … en dergelijke.

U neemt er kennis van en gaat er mee akkoord dat alle teksten, afbeeldingen, logo’s, geluids-, foto- en videomateriaal, die u zelf aanbrengt en overhandigt aan deze organisatie, vereniging, club, mogen gebruikt worden, hetzij in zijn geheel of gedeeltelijk, voor publicatie op de website en/of andere informatiedragers, zoals bijvoorbeeld folders, tijdschriften, affiches, boeken, … en dergelijke.

U neemt er kennis van en gaat er mee akkoord dat alle geluids-, foto- en videomateriaal, waarop u zelf voorkomt, vastgelegd door deze organisatie, vereniging, club of een andere externe informatiebron, mogen gebruikt worden, hetzij in zijn geheel of gedeeltelijk, voor publicatie op de website en/of andere informatiedragers, zoals bijvoorbeeld folders, tijdschriften, affiches, boeken, … en dergelijke.

Deze organisatie, vereniging, club, mag teksten, afbeeldingen, logo’s, geluids-, foto- en videomateriaal, indien nodig eventueel bewerken, en in zijn geheel of slechts gedeeltelijk verspreiden en/of online plaatsen.

Disclaimer
versie 1.0 – dd. 20 mei 2018

Eigendom

De site is ontworpen door en eigendom van deze organisatie, vereniging, club.

Verantwoordelijkheid

Deze organisatie, vereniging, club, is niet verantwoordelijk voor eventueel foutieve of verouderde informatie en kan niet aansprakelijk worden gesteld, voor enige schade die zou voortvloeien uit het doorklikken naar websites of andere informatiebronnen waarnaar de eigen website verwijst, en/of bestanden die kunnen worden gedownload.

Deze organisatie, vereniging, club, kan deze site zonder meer tijdelijk of definitief sluiten en offline halen.

Registratie

Bij registratie op deze site gaat u akkoord met het volgende:

 • de door u ingevoerde gegevens zijn volledig en correct;
 • uw gegevens worden enkel gebruikt zoals aangegeven in de privacyverklaring;
 • u kan uw account op deze site altijd opzeggen via e-mail of het online contactformulier.

Gelezen en akkoord

Iedere bezoeker en gebruiker van deze site verklaart deze disclaimer volledig gelezen te hebben en gaat hiermee akkoord.

Tot slot

Heb je verder nog vragen, opmerkingen en/of suggesties?
Stuur een e-mail of gebruik het online contactformulier van de website.

Bedankt voor uw begrip.